Myśli Ojca Założyciela

Gdy [dzieci] zobaczą, że wasze zachowanie jest zgodne z waszymi zasadami, a czyny uczą tego samego co słowa, gdy zbudujecie je własną pobożnością, (...) wtenczas będą szczęśliwe, mogąc was naśladować.

Pogoda
Wrocław °C
  07.08.2020 Ferienhaus Ostsee

UBEZPIECZENIE

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE UBEZPIECZENIA:

Adam Oleksyszyn 
Doradztwo Finansowo-Prawne Adam Oleksyszyn 
ul. Królewiecka 45/6 54-117 Wrocław 


edu Plus – program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży oraz personelu placówki oświatowej na rok szkolny 2018/2019

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group co roku chroni ponad milion dzieci i młodzieży. Ta liczba z każdym rokiem wzrasta. Nasza historia sięga czasów Szkolnego Towarzystwa Ubezpieczeń, z którego się wywodzimy. Mając takie doświadczenie pozwalamy sobie przedstawić Państwu ofertę na grupowe ubezpieczenie szkolne.

Atuty ubezpieczenia:

 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • roczne ubezpieczenie z 24- godzinną ochroną ubezpieczeniową na terenie całego świata
 • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu
 • nowość -
 • świadczenia z opcji Dodatkowych kumulują się ze świadczeniami z opcji głównej.
 • wypłata świadczenia z opcji Dodatkowych wypłacane są nawet jeżeli InterRisk nie ponosi odpowiedzialności z opcji głównej – np. zwrot kosztów leczenia w przypadku braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu
 • w ramach Assistance indywidualne korepetycje dla uczniów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mogą uczęszczać na zajęcia lekcyjne; pomoc rehabilitacyjna dla pracownika personelu placówki oświatowej, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku przebywał na zwolnieniu lekarskim
 • Telemedycyna – E-Konsultacje lekarskie bez kolejek, bez wychodzenia z domu
  • infolinia czynna 24h/ 7 dni w tygodniu 22 21-22-012
  • szybki , prosty i nowoczesny sposób zgłoszenia szkody on-line na stronie www.interrisk.pl
  • uproszczona procedura wypłaty odszkodowania
  • możliwość stosowania 10% zniżki w składce ze względu na uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej

OPCJA PODSTAWOWA

ŚWIADCZENIE

 • 9 różnych świadczeń w samej opcji głównej
 • uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

Wartość

SUMY UBEZPIECZENIA (PLN)

Ad 2

1.

śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego lub na terenie ubezpieczonej placówki oświatowej *

20.000

2.

100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

20.000

3.

uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu

200

4.

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

6.000

5.

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

6.000

6.

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

200

7.

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)

20.000

8.

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

2.000

9.

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

2.000

10.

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia,

200

11

wstrząśnienie mózgu w wyniku NNW

200

12.

oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 5.000

13.

pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu*)

70

14.

pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu*)

70

15.

operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku zgodnie z tabelą nr 8 owu

do 3.000

16.

koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku / wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, zlecone badania, koszty pobytu w szpitalu operacji z wyjątkiem operacji plastycznych, zakup środków opatrunkowych, rehabilitacji/

2.500

17.

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

400

18.

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

500

Składka (PLN)/ osobę bez dodatkowego rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu

42

Składka (PLN)/ osobę z dodatkowym rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu

54


Za dodatkową opłatą składki:

ASSISTANCE EDU PLUS – świadczenia zgodnie z owu - za dodatkową opłatą składki

SU – 5.000 PLN

Składka(PLN)/ osobę bez wyczynowego uprawiania sportu

1 PLN

Składka(PLN)/ osobę z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu

2 PLN

pomoc medyczna

wizyta lekarza Centrum Assistance , organizacja wizyty u lekarza specjalisty , wizyta pielęgniarki

dostawa leków , opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny

infolinia medyczna (0 22) 212 20 12 – możliwość rozmowy z lekarzem Centrum oraz dodatkowo:

- informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce przepisów,

- informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań,

- informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów

indywidualne korepetycje

jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez nieprzerwanie okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku

pomoc rehabilitacyjna

jeżeli Ubezpieczony należący do personelu placówki oświatowej, za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy trwająca nieprzerwanie co najmniej 7 dni, udokumentowana zwolnieniem lekarskim L4, Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku

Opcja Dodatkowa D6 – Pakiet ONKO i Poważne Choroby

SU – 2.000 PLN

Składka 8 PLN /osobę

Pakiet ONKO:

z pakietu mogą skorzystać osoby, u których zdiagnozowano w trakcie trwania ochrony:

 • nowotwór złośliwy
 • cukrzycę typu I
 • niewydolność serca
 • niewydolność nerek
 • chorobę autoimmunologiczną
 • zapalenie opon
 • mózgowo-rdzeniowych
 • sepsę

Poważne Choroby:

zachorowania wskazane w pakiecie ONKO oraz:

- paraliż

- transplantacja głównych organów

- poliomyelitis

- utrata mowy

- utrata słuchu

- utrata wzroku

- anemia plastyczna

- stwardnienie rozsiane

Świadczenia:

 • Druga Opinia Lekarska Krajowa
 • 12 Telekonsultacji specjalistycznych z lekarzem:

- chirurgiem

- nefrologiem

- kardiologiem

- endokrynologiem

- reumatologiem

- specjalistą chorób zakaźnych

- onkologiem

Świadczenie w wysokości 100 % SU

w przypadku zdiagnozowania Poważnej Choroby

Opcja Dodatkowa D16 – Telemedycyna

zgodnie z OWU

6,00 PLN

Organizacja i pokrycie kosztu 12 e-konsultacji (internistycznej, pediatrycznej lub dietetyka)

w ciągu okresu ubezpieczenia

We wszystkich wariantach bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. udziela ochrony osobom:

 1. a)uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, również w klasach sportowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest szkoły sportowej
 2. b)uczestniczącym w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
 3. c)biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
 4. d)rekreacyjnie uprawiającym sport.

Za zapłatą dodatkowej składki InterRisk TU S.A. udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj. biorącym udział w:

 1. a)treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
 2. b)podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach portowych,
 3. c)uprawianiu sportu w celach zarobkowych, oznaczających otrzymywanie na podstawie umowy u pracę lub umowy cywilnoprawnej wynagrodzenia (w tym stypendium, diety, zasiłku) z tytułu uprawiania dyscyplin sportowych, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowe

Zgłoszenie Szkody można dokonać poprzez InterRisk Kontakt:

 • infolinia – 22 212 20 12
 • strona internetowa - www.interrisk.pl
 • e-mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

*Odstępstwa od owu:

 1. 1.Klauzula D1 : rozszerzenie zakresu o śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej;

Opcja Dodatkowa D1 śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku Komunikacyjnego lub na terenie ubezpieczonej placówki – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1, pod warunkiem, iż:

a) wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu, o którym mowa w §2 pkt 38 niniejszych OWU wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;

 1. 2.Klauzula D4,Pobyt w szpitalu w wyniku NNW od drugiego dnia

Opcja Dodatkowa D4 pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego

wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych,następującychpo sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem

świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;

 1. 3.Klauzula D5,Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od drugiego dnia

Opcja Dodatkowa D5 pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu,

w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia.

*wyczynowe uprawianie sportu– forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:
a)poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
b)podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych,
c)za wynagrodzeniem,tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

Ramowy rozkład dnia


7:00 - 8:30

Zabawy i zajęcia wspomagające aktywność dziecka w sferze emocjonalnej, ruchowej, umysłowej - wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci.

9:00 - 13:00*
Realizacja Podstawy Programowej:

 • swobodna zabawa
 • pobyt na świeżym powietrzu
 • zajęcia dydaktyczne
 • czynności opiekuńcze
 • język angielski

13:00 - 16:00
Zabawy rozwijające sprawność ruchową, stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna, zabawy w kącikach zainteresowań, spacery, zabawy w ogrodzie.

* Jeśli zajęcia dodatkowe odbywają się przed godz. 13:00 realizacja Podstawy Programowej zostaje tego dnia przesunięta do godz. 14:00.

Posiłki

POSZCZEGÓLNE GRUPY DZIELONE SĄ NA II TURY, W PRZEDZIAŁACH CZASOWYCH:

I GRUPA (4-latki i 5-latki)

8:30 - Śniadanie

11:15 -Zupa obiadowa z deserem

13:30 - II danie

II GRUPA (3-latki i 6-latki)

9:00- Śniadanie

11:45 -Zupa obiadowa z deserem

14:30 -II danie


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia (Opera, Firefox, Chrome, IE).

EU Cookie Directive Module Information