Myśli Ojca Założyciela

Gdy [dzieci] zobaczą, że wasze zachowanie jest zgodne z waszymi zasadami, a czyny uczą tego samego co słowa, gdy zbudujecie je własną pobożnością, (...) wtenczas będą szczęśliwe, mogąc was naśladować.

Pogoda
Wrocław °C
  23.03.2023 Ferienhaus Ostsee

UBEZPIECZENIE

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Atuty ubezpieczenia

24- godzinna ochrona przez cały rok na terenie całego świata

SPORT - wyczynowe uprawianie sportu w zakresie, również za wynagrodzeniem kumulacja świadczeń z Opcji Dodatkowych ze świadczeniami Opcji Podstawowej dodatkowe świadczenie w przypadku uszczerbku w wyniku NW powyżej 50% świadczenie „bólowe”

wypłata za pobyt w szpitalu od pierwszego dnia w wyniku NW

wypłata za pobyt szpitalu w wyniku choroby w tym za Covid-19

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy

brak karencji

NOWOŚĆ !!! HEJT STOP - wsparcie psychologiczne, prawne i informatyczne,w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w sieci

infolinia czynna 24h/ 7 dni w tygodniu 22 575 25 25

szybki , prosty i nowoczesny sposób zgłoszenia szkody on-line na stronie www.interrisk.pl uproszczona procedura wypłaty odszkodowania

Ofertę przygotował: ……………………….

II Oddział InterRisk TU SA Vienna Insurance Group w Warszawie


Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Groupz dnia 25 marca 2022r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Oferta ubezpieczenia – Opcja Podstawowa

ŚWIADCZENIE

uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk - Załącznik nr 3 OWU EDU Plus

WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ (PLN)

Ad 1

30 000

Ad 2

40 000

Ad 3

80 000

25 000

30 000

60 000

15 000

20 000

40 000

15 000

20 000

40 000

150

200

400

750

1 000

2 000

do 4 500

do 6 000

do 12 000

200

200

200

do 4 500

do 6 000

do 12 000

150

300

200

400

400

800

3 000

4 000

8 000

1 500

2 000

4 000

150

200

400

150

200

400

750

1 000

2 000

750

1 000

2 000

150

150

150

do 2 500

do 4 000

do 4 000

do 500

do 750

do 2 000

50

70

80

45

50

60

1 000

1 200

2 000

do 1 000

do 2 000

do 3 500

do 2 000

do 4 800

do 5 000

300

600

1 000

do 500

do 600

do 1 000

brak

200

200

brak

do 100

do 300

brak

do 2 000

do 4 000

brak

do 2 000

do 5 000

brak

do 300

do 600

brak

5 000

5 000Ad 4

śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku na terenie placówki oświatowej 160 000 śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 120 000 śmierć Ubezpieczonego w wyniku nw , w tym również zawał serca i udar mózgu 80 000 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nw 80 000

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nw 800 świadczenie jednorazowe 5% w przypadku uszczerbku w wyniku NW powyżej 50% 4 000 koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

(zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, kołnierza ortopedycznego) do 24 000 koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych

w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 200 koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 24 000

pogryzienie przez psa – bez konieczności pobytu w szpitalu pokąsania, ukąszenia/użądlenia

800

1 600

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy, jednorazowe świadczenie 16 000 śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nw 8 000 uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki, jednorazowe świadczenie 800 wstrząśnienie mózgu w wyniku nw 800

zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 4 000 rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 4 000 jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku – „bólowe” 150  oparzenia w wyniku nw , II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień - 50% SU do 5 000 odmrożenia, II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień - 50% SU do 2 500

pobyt w szpitalu w wyniku nw - świadczenie od pierwszego dnia pobytu w szpitalu minimum 3 dni 100 pobyt w szpitalu w wyniku choroby -świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu minimum 3 dni

w tym pobyt związany z COVID-19 100 poważne choroby – zgodnie z definicją OWU,

(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu,anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby

autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 2 000 koszty operacji plastycznych w wyniku nw do 5 000 koszty leczenia w wyniku nw

(wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, zlecone badania, koszty pobytu w szpitalu operacji z wyjątkiem

operacji plastycznych, zakup środków opatrunkowych, rehabilitacja do 1 500 zł) do 8 000 zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000 koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nw do 1 000 uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 koszty leków do 400 zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego do 4 000 zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po NW do 5 000 koszty opłaconej wycieczki szkolnej do 700 Assistance EDU PLUS (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc informatyczna, pomoc medyczna) 5 000 pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy

do 100% SU, w tym: a) zdiagnozowanie boreliozy do 1 000 zł, b) wizyta u lekarza do 150 zł, c) badaniadiagnostyczne do 150 zł, d)antybiotykoterapia do 200 zł

do 1 500

Hejt Stop 5 000 ochrona ubezpieczeniowa w związku z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu TAK Składka (zł) / osobę 32 48 79 142

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Groupz dnia 25 marca 2022r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

OPCJA HEJT STOP świadczenia zgodnie z owu

Usługi wsparcia informatycznego, psychologicznego i prawnego dla dorosłych i dzieci, w zakresie mowynienawiści i bezpieczeństwa w sieci.

SU – 5.000 PLN

pomoc IT usunięcie lub zablokowanie przez informatyka dostępu do negatywnych, obraźliwych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Ubezpieczonym (zabezpieczenie i/lub wsparcie w usunięciu treści), a także

w miarę możliwości identyfikacja sprawcy.

pomoc dotycząca sposobu postepowania w przypadku niepożądanego zdarzenia w sieci,

pomoc prawna

zabezpieczenie dowodów,

wsparcie prawne Ubezpieczonego w zgłoszeniu zdarzenia na Policję, w procesie interwencji, w dochodzeniu odszkodowania od sprawcy,

sporządzaniu aktów prawnych i wniosków o zablokowanie treści.

pomoc psychologicznakonsultacje zdalne realizowane przez specjalistów.

Opcje Dodatkowe :

Pakiet ONKO

z pakietu mogą skorzystać osoby, u którychzdiagnozowano w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej jedną z następujących rodzajów Poważnych Chorób:

nowotwór złośliwy, cukrzyca typu I, niewydolność serca,niewydolność nerek, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

SU – 5.000;

Telemedycyna

Szybka konsultacja z lekarzem bez wychodzenia w domu SU – 5.000;

e-Rehabilitacja

rehabilitacja w domu

SU – 5.000;

Asysta Prawna

Szybka pomoc telefoniczna w sprawach związanych zżyciem prywatnym (prawem pracy, rodzinnymopiekuńczym, cywilnym)

SU – 500;

składka 7 zł/osobę

InterRisk za pośrednictwem Centrum ONKO zorganizuje i pokryje koszt: Druga Opinia Lekarska Krajowa

12 e-konsultacji specjalistycznych z lekarzem: chirurgiem, nefrologiem,kardiologiem, endokrynologiem, reumatologiem, specjalistą chorób zakaźnych, onkologiem

składka 4 zł/osobę

organizacja i pokrycie kosztu 12 e-konsultacji :

internistycznej ,pediatrycznej, dietetyka w ciągu okresu ubezpieczenia

składka 6 zł/osobę

wizyta wstępna (w Centrum e-Rehabilitacji lub domu Ubezpieczonego): ocenapotrzeb rehabilitacji Ubezpieczonego, instalacja systemu e-Rehabilitacji (aparatury sterująco-telemonitorującej) oraz wyjaśnienie funkcjonowania systemu (czas trwania około 2 godzin);

codzienne sesje e-Rehabilitacji (czas trwania 30 minut) przez okres 30 dni pod nadzorem fizjoterapeuty wizyta kontrolna i przeprowadzenie oceny stanuzdrowia Ubezpieczonego i ustalenia ewentualnych dalszych potrzeb w zakresie rehabilitacji

składka 5 zł/osobę

Świadczenia informacji Prawnej – bez ograniczeń;12 Konsultacji i Porad Prawnych

Pomoc nie tylko w sprawach związanych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi, lecz także w przypadku innych problemów i wątpliwości prawnych, które mogą przydarzyć się każdemu (np. problem z reklamacją zakupionego sprzętu, odmowa udzielenia świadczenia medycznego przez placówkę współpracującą zNFZ, problem z uzyskaniem odszkodowania od sprawcy zalania mieszkania)

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Odstępstwa od owu:

1. w §4 ust. 1 pkt 1) dodano lit. m) w brzmieniu:

„m) uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej ico najmniej dwóch wizyt kontrolnych”

2. w §4 ust. 1 pkt 1) dodano lit. n) w brzmieniu:

„n) jednorazowe świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%”

3. w §6 dodaje się pkt 11), który otrzymuje brzmienie:

„11) w przypadku uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku – jednorazowa wypłata świadczenia w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia jednak nie więcej niż 150 zł pod warunkiem iż: a)nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego ( 0% uszczerbku na zdrowiu) oraz nie wypłacono świadczenia z tytułu ataku padaczki, wstrząśnienia mózgu, pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia, zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami bądź w przypadku porażania prądem lub piorunem, oraz

b) uszkodzenie ciała wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz dalszego leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych u lekarza”

4. w §6 dodaje się pkt 12), który otrzymuje brzmienie:

„12) w przypadku uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego powyżej 50% – przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej”

5. w §12 ust.1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonejw umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od drugiego dniapobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została rozpoznana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem iż pobyt w szpitalu trwał minimum 3 dni. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pierwszy pobyt wszpitalu trwał minimum 3 dni. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 100 dnipobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia.”

6. w §12 ust.1 pkt 10) otrzymuje brzmienie:

„10) Opcja Dodatkowa D10 koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów dowysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10. W ramach limitu na zwrotkosztów leczenia zastosowanie ma podlimit na zwrot kosztów rehabilitacji, który wynosi 1.500 PLN. Zwrot kosztów leczenianastępuje pod warunkiem że koszty leczenia:

a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz

b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwegowypadku;

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

OPCJA HEJT STOP

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES

Zdarzenia Zakres Limit świadczeń Pomoc informatyczna

zwiększenie  

bezpieczeństwa  

na portalach  

społecznościowych 

włamanie na konto na  portalu  

społecznościowym 

Pomoc w zakresie:

a) ustawienia hasła zgodnie z polityką bezpieczeństwa danego portalu; b) zabezpieczenia konta za pomocą weryfikacji dwuetapowej; c) przeanalizowania lokalizacji logowania do konta przez inne osoby(nieautoryzowany dostęp)

d) ustawienia prywatności (profile publiczne, prywatne);

e) usunięcia niepożądanych aplikacji, gier, witryn i reklam; f) procesowania ewentualnych płatności w sieci;

g) skonfigurowania powiadomień o nierozpoznanych logowaniach do kont; h) szyfrowania wiadomości z powiadomieniami;

i) zdalnej pomocy specjalisty IT, polegającej na podjęciu próby usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Ubezpieczonym na urządzeniu Ubezpieczonego. Przekazanie informacji:

a) jak postępować po kradzieży danych;

b) jak zabezpieczyć pozostałe konta oraz dostępy, m.in. do bankowości internetowej;

c) kogo zawiadomić o włamaniu;

d) o potrzebnych dokumentach, aby odzyskać profil;

e) jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości

Pomoc psychologiczna i pomoc prawna 

4 zdarzenia w okresie

ubezpieczenia

znieważenie lub zniesławienie w sieci 1) Pomoc psychologiczna - konsultacje

2 zdarzenia

cyberbulling, 

cybermobbing (gnębienie w wirtualnej  przestrzeni) 

agresywne, 

obraźliwe działania w sieci (np. komentarze  lub opinie na temat Ubezpieczonego) rozpowszechnianie  

nieprawdziwych  

lub niepożądanych prywatnych  

informacji w sieci lub rozpowszechnianie w  sieci zdjęć Ubezpieczonego 

deepfake (czyli techniki obróbki obrazu, w  której istnieje możliwość dopasowania  twarzy do innego ciała) 

szantażÂ 

inne działania przemocowe  

w sieci w stosunku do Ubezpieczonego 

psychologiczne

2) Pomoc prawna:

a) porady prawne, w procesie:

- interwencyjnym;

- zgłoszenia przypadku do organów ścigania; - zawezwania do zaprzestania działań;

- zawezwania do usunięcia wpisu lub komentarza; - żądania blokady konta mailowego lub

społecznościowego;

- wezwania do naprawienia szkody;

b) przekazanie wzoru pisma, przy:

- sporządzeniu reklamacji, uzupełnieniu

formularzy, powiadomień i zgłoszeń wymaganych do powiadomienia o zaistnieniu zdarzenia w sieci; - opracowaniu dokumentów do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa;

- konkretyzacji roszczeń z tytułu zadośćuczynienia w stosunku do sprawcy zachowania

w okresie

ubezpieczenia,

w tym w ramach

jednego

zdarzenia:

a) 2 konsultacje

psychologiczne po 30 min;

b) nielimitowane usługiz zakresu pomocyprawnej


Ramowy rozkład dnia


7:00 - 8:30

Zabawy i zajęcia wspomagające aktywność dziecka w sferze emocjonalnej, ruchowej, umysłowej - wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci.

9:00 - 13:00*
Realizacja Podstawy Programowej:

  • swobodna zabawa
  • pobyt na świeżym powietrzu
  • zajęcia dydaktyczne
  • czynności opiekuńcze
  • język angielski

13:00 - 16:00
Zabawy rozwijające sprawność ruchową, stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna, zabawy w kącikach zainteresowań, spacery, zabawy w ogrodzie.

* Jeśli zajęcia dodatkowe odbywają się przed godz. 13:00 realizacja Podstawy Programowej zostaje tego dnia przesunięta do godz. 14:00.

Posiłki

POSZCZEGÓLNE GRUPY DZIELONE SĄ NA II TURY, W PRZEDZIAŁACH CZASOWYCH:

I GRUPA (4-latki i 5-latki)

8:30 - Śniadanie

11:15 -Zupa obiadowa z deserem

13:30 - II danie

II GRUPA (3-latki i 6-latki)

9:00- Śniadanie

11:45 -Zupa obiadowa z deserem

14:30 -II danie


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia (Opera, Firefox, Chrome, IE).

EU Cookie Directive Module Information