Myśli Ojca Założyciela

Cóż za błogi spokój dane mi było odnaleźć tu, w Sercu Jezusa!

Pogoda
Wrocław °C
  23.03.2023 Ferienhaus Ostsee

Preorientacja zawodowa w przedszkolu

PREORIENTACJA ZAWODOWA W PRZEDSZKOLU

Podstawa prawna dotycząca preorientacji zawodowej w przedszkolu:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z dn. 30 sierpnia 2018 r., poz. 1675)

2.Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla [...] ( Dz. U. z dn. 24 lutego 2017 r., poz. 356);

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 1, p.19 (Dz. U. z dn. 11 stycznia 2017 r., poz. 59);

4.Statut Przedszkola Sióstr Jadwiżanek „Ziarenko” we Wrocławiu, §3.

Cele preorientacji zawodowej w przedszkolu:

Celem ogólnym preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych, które wyznaczają treści programowe orientacji zawodowej.

1.Poznawanie własnych zasobów;

2.Świat zawodów i rynek pracy;

3.Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie;

4.Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.


Kończąc wychowanie przedszkolne i rozpoczynając naukę w szkole, w obszarach:


1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – dziecko:

-określa, co lubi robić;

-podaje przykłady różnych zainteresowań;

-określa, co robi dobrze;

-podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – dziecko:

-odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

-podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i te,które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;

-opisuje różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych przykładach;

-wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których uczestniczy (zakupy, koncert, poczta...);

-wskazuje związki pomiędzy zainteresowaniami a pracą zawodową na wybranym przez siebie przykładzie;

-podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

-opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – dziecko:

- nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);

-nazywa czynności, których lubi się uczyć.

4.PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – dziecko:

-opowiada, kim chciałoby zostać;

-na miarę swoich możliwości planuje własne działania (lub działania grupy) poprzez

wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

-podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach(indywidualnie i w ramach grupy).

Warunki i sposoby realizacji celów preorientacji zawodowej w przedszkolu:

1.podczas zajęć wychowania przedszkolnego (w ramach realizacji podstawy programowej);

2. podczas działań, które wynikają z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a które prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów;

3.podczas innych działań związanych z preorientacją zawodową realizowanych w przedszkolu i poza nim (np. Talent Show, spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do zakładów pracy);

4.w realizację celów powinno zostać włączone otoczenie społeczno-gospodarcze, w szczególności rodzice oraz przedstawiciele zakładów pracy i pracodawców, a także instytucji edukacyjnych oraz instytucji działających na rynku pracy.

Formy pracy w zakresie preorientacji zawodowej:

1.organizacja zajęć i wycieczek (np. do zakładów pracy);

2.kąciki tematyczne;

3.zabawy tematyczne, naśladowcze, plastyczne;

4.zabawy swobodne;

5.spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;

6.zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej;

7.obserwacje, np. w trakcie spacerów.

Ocena realizacji preorientacji zawodowej w placówce:

1.pytania ewaluacyjne do dzieci (dotyczące zrozumienia przekazywanych treści, potrzeby kontynuowania lub poszerzenia tematu, atrakcyjności zajęć);

2.autorefleksję i samoocenę uczestników (swobodne wypowiedzi na zakończenie zajęć z wykorzystaniem głównie skojarzeń i myślenia analogicznego);

3.zbieranie opinii i informacji zwrotnych od rodziców;

4.analizę wytworów dzieci, wykonanych w ramach działań z zakresu preorientacji zawodowej;

5.analiza dokumentacji (dzienniki – tematy zajęć).

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia (Opera, Firefox, Chrome, IE).

EU Cookie Directive Module Information